Ogólne Warunki Sprzedaży F.U.H. „FASTPAL”

1. Zawarcie umowy sprzedaży.

F.U.H. :FASTPAL” przedstawia Kupującemu pisemną lub ustną ofertę sprzedaży. Za zawarcie umowy sprzedaży uważane będzie sporządzenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia, na podstawie uprzedniego pisemnego lub ustnego zamówienia Kupującego.

2. Cena sprzedaży i warunki płatności.

Faktury wystawione przez F.U.H. „FASTPAL” są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze. Kupujący upoważnia F.U.H. „FASTPAL” do wystawienia faktur bez jego podpisu. W przypadku opóźnienia płatności F.U.H. „FASTPAL” nalicza odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych działań podjętych na szkodę F.U.H. „FASTPAL” , zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody w realizacji zamówienia. W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania jego odbioru bądź wycofania zamówienia, F.U.H. „FASTPAL” nalicza karę umowną w wysokości 25% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

3. Zastrzeżenie prawa własności.

F.U.H. „FASTPAL” zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu zapłaty całości ceny sprzedaży przez Kupującego.

4. Wydanie towaru 

W określonych przypadkach F.U.H. „FASTPAL” może zastrzec, że warunkiem wydania towaru jest uiszczenie przez Kupującego przedpłaty (zaliczki). Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi Kupującego, a jeżeli transport dokonywany jest bezpośrednio przez F.U.H. „FASTPAL” - z chwilą zakończenia rozładunku towaru. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści oraz ciężary związane z towarem, jak również niebezpieczeństwo. Kupujący jest zobowiązany zapewnia rozładunek towaru w miejscu dostawy. Koszty rozładunku oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w jego trakcie ponosi Kupujący.

5. Termin dostawy

Dostawa towaru następuje w terminie określonym w ofercie. Jednakże termin dostawy ulega przedłużeniu o czas uniemożliwiający dokonanie dostawy, jeżeli:

- opóźnienie jest wynikiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia zawarcia umowy
- opóźnienie jest wynikiem okoliczności, na które F.U.H. „FASTPAL” nie miał wpływu ( siła wyższa) lub
- opóźnienie było wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania Kupującego.

Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do F.U.H. „FASTPAL” jak i do Kupującego, i któremu nie mogli Oni przeciwdziałać, działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, blokady portów, dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, powódź, huragan, i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

6. Gwarancja

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na sprzedany towar. F.U.H. „FASTPAL” gwarantuje że sprzedany towar spełnia warunki przedstawione w ofercie zarówno na towar nowy jak i używany. Uwzględniając wszystkie wymaganiami stawiane przez klienta przed towarem nowym oraz uwzględniając skazy sprzedawanego używanego towaru.

7. Rozstrzyganie sporów

W przypadku zaistnienia sporu związanego z zawartą między F.U.H. „FASTPAL” a Kupującym umową sprzedaży, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w drodze wzajemnych negocjacji, Sądem właściwym miejscowo i rzeczowo dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla F.U.H. „FASTPAL”

8. Inne 

Kupujący, akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez F.U.H. „FASTPAL” w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Nasze ceny zależą od:

- Terminu dostawy
- Częstotliwości dostaw
- Terminów płatności
- Wielkości zamówień
- oraz wszelkich innych dodatkowych   wymagań stawianych przez klienta